South Africa Powered by Trendolizer

SA Gospel Songs 2018 “Isintu Esikhohlakele Sidinga Insindiso KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu”

Trending story found on www.youtube.com


Okutuswayo: Latest Gospel Songs 2018 South Africa “Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu” https://www.youtube.com/watch?v=S7nv8pg5eOc&feature=youtu.be “Isintu Esikhohlakele Sidinga Insindiso KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu” Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu I UNkulunkulu waba yinyama ngoba okuqondwe ngumsebenzi Wakhe akuwona umoya kaSathane, noma yini engeyona, engeyona inyama, kodwa ngumuntu. Inyama yomuntu yakhohlakaliswa nguSathane ngakho yase iba yilokho okuqondwe ngumsebenzi kaNkulunkulu. Indawo yensindiso kaNkulunkulu ngumuntu, ngumuntu. Umuntu uyisidalwa esifayo, yinyama negazi kuphela, futhi nguNkulunkulu kuphela ongamsindisa. UNkulunkulu kufanele abhekane nenyama yomuntu, kanye nakho konke umuntu ayikho, ukuze enze umsebenzi Wakhe, athole umphumela omuhle kakhulu. UNkulunkulu kufanele abhekane nenyama, ngoba umuntu uyinyama, engakwazi ukwehlula isono. UNkulunkulu kufanele abhekane nenyama,...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments